(Tolışə zıvon) Felon infinitivə forma - Fenix.press
(Tolışə zıvon) Felon infinitivə forma

(Tolışə zıvon) Felon infinitivə forma

Извините, этот техт доступен только в “Тагалог”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fel(huşkə)-çı qəpi səbəsojə qılə vəsləy,predmeti holi yaən həşi nişo doydə,bə çiç karde? parsi cəvob doydə. Çı əmə zıvonədə de felon anqıl qılə kaşi heste ki, mıni hejo norohət kardedə.

Qirəm vir səğandəmon, bəvindemon ki, tolışiyədə feli infinitivə forma (məsdər) de feli dəvardə (keçmiş zaman) vaxti i curə oko doə bedə. Timsal: dəvarde. Qəpədə ıştə famemoni de təkyə (vurğu) bəsə
dənoy bəbe: dəvarde — keçmək; dəvarde — keçdi. Bə nıvıştəyədə? Oxo nıvıştəyədə hejo təkyə (vurğu) oko doy əbıni! Im kaşi nıvıştəyədə kali saxteyətiyon bə məydon bekardə. Nıvıştəyədə bəpe i-dı bəjən bahandi, bəsə dəşi qəp çiçiku şedə. Jıqo famedəm, felon bə i forma dənoy lazime. Əve az ovardəm ki, felon infinitivə (məsdər) holi orəxədə -y bınıvıştəmon. Az ımi ıştəku faməmni. Az tolışim, ıştə zıvonədə qəp jəydəm, oko doydəm. Bə ıştə, həmən bə co dialekton vir səğandəm. Im həm bomono marağine, həmən bənəy linqvisti ım çımı koy! Az ve vaxte vir səğandəm ki, Masali, Liki ve diyonədə felon infinitivə holi bı formada voteydən! Bo əməroən ve çok əbi ki, ıştə nıvıştəyədə feli məsdər forma orəxi -y bınıvıştəmon, həmən qirəvə bencən qəpədəən oko bıdəmon:

votey
şıştey
qətey
piey
kardey
vindey
omey
beşey
onoy
handey
bardey
qardey
parsey
həşey
peşomey
hıriey
rosniey
rəsey
vitey
nıştey
şodoey

Çı felon dəvardə forma (binim nıvıştəyədə saxteyəti bə məydon bekardə) jıqo bəbe:

tı vote
tı şışte
tı piəy
tı karde
tı vinde i c.ç.

Sovı bı ımon kali felon hestin ki, əvon qırd co curə oko doə bedən. Timsal: ofaye-ım çı əmə zıvonədə iqləliyə sıxane ki, çı əy iqlə variantış heste. Ofəye-məsdər, ofəyə/ofəyəşe (Xıdo əvış ofəyə/xıdo ofəyəşe) seminə şəxsi coyliyədə oko doə bedə. Cumçıko, ğurbinə duston, şımə zıneydəyon ki, Im ofəye iqlə bə Xıdo daire, əve əy çe Xıdo barədə oko dodəmon. Yəni çı əmə zıvonədə //az ofəyəme-tı ofəyə//-jıqo çi ni.

Kali felonən hestin ki, əvon co curə oko doə bedən. Jıqo felon kamin, çı əvon zıvonədə bey zıvoni amorf bey ni! Timsal: səy feli. Az ımım i kərə votə, ım fel bo şəxsonro ovaxteyədə bəstem-bəsteş-bəste forma dəşedə. Jıqo bəsə dəşe bedə ki, ım sıxan co formada bıə, soron, əsron ıştə randəşon jə, əv bı forma eqıniyə. Im normalə holey, bə xosiyən çı əmə zıvonədə, binim çı əy nıvıştəyış bıəni. Mılxəs, de -ey sə nıbə felon ımonin: səy, noy, doy.

P.S. Bəzıne be ki, bı barədə çımı bənav nıvıştəkəs bıə, çımı rımuzım ni. Az de qrammatika dəsturon çoknəy bənine, nıvıştıme.

Diana Montgomeri

Последние записи

Facebook Comments