(Tolışə zıvon) Xosə Xanımon 8 marti İdon bud bıbo! - Fenix.press
(Tolışə zıvon) Xosə Xanımon 8 marti İdon bud bıbo!

(Tolışə zıvon) Xosə Xanımon 8 marti İdon bud bıbo!

Xosə Xanımon 8 marti İdon bud bıbo! Xosə xanımon, xosə kinon, xosə moon iyən hovon! Imruj de 8 ( həşt) mart beynəlxəlğə jenon ruji anqıl bə şımə çəşruşni dodəmon. Xıdo dınyo həmə moynon hərəbaxt bıko çəmə moon- hovonən çəvon dılədə. Ruj əv ruj bıbu, tolışə xəlğ bəştə bərpo kardə dəvlətmədorə sərzəmin, bə Tolışston qırdə bıbo. Əmə jıqo zındəmon çımisə bo tolışə xanımon çokə çəşruşni bey əzıni. 8 marton bud bıbo, xosə xanımon, hərəbaxt bıbən!

Последние записи

Facebook Comments