(Tolışə zıvon) Tolışə xəlği ıştə-ıştən nomon - Fenix.press
(Tolışə zıvon) Tolışə xəlği ıştə-ıştən  nomon

(Tolışə zıvon) Tolışə xəlği ıştə-ıştən nomon

Извините, этот техт доступен только в “Тагалог”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Mıni ımruj ve norohət kardə kaşiyoyədə qıləyni ıme ki,orəxnə vaxtonədə çı əmə xəlği arədə qılə bevəcə mij bə məydon beşə.

 

Tolışon həni bə ıştə fərzəndon tolışə nomon noydənin. Bı rujonədə qılə dusti kədə mehmon bimon. Şinə,reçinə fərzəndonış heste. Çı əvon nomin qılə-qılə parsəme, ıştə nomımən vote. Balon qıləyni nom bəmı çoçin oməy-Altun.Iştənım bə vırə nınoy, əğılım pərt nıkardıme. Isət şıməku parsedəm, çımı ğurbinə xəlğ, «Zəri» ya «Zərinə» çı Altunisə bevəcə nome? Ha çımı kələntərə, ğədimə, ğurbinə xəlğ! Im ve bevəcə qılə holey. Çumçıko nom-çı əmə tarixe, çı əmə fərhənqe.

 

Ərəbon hurəci vaxtədə, bəsə dəşimon, besəvodətiku, həmən bə nuə dini hurmətiku ıştə nomon dəqeş kardə, ərəbə nomonıyon noə. Oxo ısət çiç bıə?  Isət de tırkon çı anqılətimon heste? «Bir millət-iki dövlət» ideya bəmə hiç dəxlış ni. Im assimilyasiya qılə roy. Iştən bıfamənən, odəmi ki bey, çı əy kom xəlğiku be nomiku zıney bedə. Yəni, Ville, Nyord, Astrid voteyədə bəsə dəşey bedə ki, ımon skandinavə, İnnokentiy, Konstantin, Maksimillian — romanə, Rostislav, Mstislav, Svetozar-slavyanə nomon be tispirədə, Dılnozə, Şohzodə, Səlo, Peymonə nomonən ironə nomonin. İron sıxani de farsi dəməqijnən, çımı xosə xəlğ! Əmə ironəzıvonə xəlğimon, çı əmə nomonən bə yəndı mandən.

 

Mande yəndıku tavutışonən ve heste. Çımı piəy nomon qenealoqiya ovıjqıniey ni, ne! Çımı votəy əve ki, Ville nomi xıvand norveç, isveç, finn be bəzıne. Əvon ıştə nomonışon de əsron oqətəşone, çumçıko ım çı əvon tarixe. Bə əmə çiç kardəmon? Əmə 21-minə əsrədə, yəni informasiya ve bıə vaxtədə, interneti əsrədə ıştə tarixi, fərhənqi omutey, əy ovc kardey vırədə, çəş vinde-vinde bə ıştə fərzəndon tırkə nomon noydəmon! Demiyən bə ıştə milləti ve zibudə tonə jəydəmon. Soron, əsron dəvardəbəpeşt çı əmə mandə-nımandə nomonən viro bebəşen bəşen.Bəvədə tırkon dastədə qırd sərisofə dəstur bəbe ki, ıştə kitobonədə bınıvışton ki, ım xəlğ hejo tırkə zıvonə xəlğ bıə.

 

Çoknəy binim hejo Tolışi xanəti nomi Lənkəran xanlığı, ləvənqi tırkə kiəsə bey nivıştedən. Çanədə ki, əmə ıştən ıştəni bəsə dəşdənimon, çı əməku ıştənidərəsey ni, əmə nəsım bəbemon bəşemon. Merd xəyləği nomon: Nəvuz, Nəzər, İmaş, Pərvoz, Şahboz, Xanboz,Umud, Baləş, Qulə, Səlo, Beğəş, Həşim, Ovşin, Baği, Avşur, Razi, Hoseyn, Şukur, Ğısmət, Zafər, Şəfi, Mirxos, Mexos, Dılxoş, Sərxoş, Kəkul, Kavu, Kulə, Fati, Əbos, Fəhmin, Həsən, Əğəsən. Baləsən, Əhsən, Quləsən, Şirəsən, Mirhəsən, Baləsən, Mırsoğoli, Merzəğoli, Əğəğoli, Rezağoli, Xanğoli, Huseynğoli, Əliğoli, İboğoli, Tarğoli, Əbosğoli, Əlibalə, Xanbalə. Qulbalə, Huseynbalə, Əğəbalə, Şabalə, Aliəğə, Mirəğə, Filəğə, Xanəğə, Fatiəğə, Quləğə, Şirnəğə, Fatiəli, Xanəli, Şirnəli, Quləli, Merzoli, Huseynəli. Canəli, Umudəli, Fərzəli, Nəvuzəli, Nəzərəli, Hıkuməli, Ğıbonəli, Panəli, Merdəli, Mehrəli, Baləli, Şirəli, Baləcon, Xancon, Alicon, Orzumon, Peymon, Salmon, Nərimon, Telmon, Fərmon, Ğəhrəmon, Aliyəmon, Xıdobağış, Xıdofər, Xıdoyar, Əğəyar, Baləyar, Baləşirin, Əğəşirin, Ğənimət, Ğısmət, Kəromət, Şəfohət, Hidayət, Balərəzi, Əğərozi, Balərozi, Əbozər, Cohongir Jen xəyləği nomon: Xavər, Rəyfon, Ovşum, Əpruz, Həvo, Soğrə, Tati, Hani, Mina, Kəki, Şasi, Nığə, Xoşi, Purzə, Nozi, Balənoz, Şahnoz, Xanımnoz, Qulənoz, Vılənoz, Telnoz, Əcəbnoz, Ərkinoz, Çimnoz, Şirinnoz, Telnoz, Əğənoz, Sərnoz,Vılnoz, Sərimnoz, Ğaşənq, Ğaşənqul, Xanımqul, Çəmənqul, Husniqul, Nozqul, Nənəqul, Eyzənqul, Boğçəqul, Boğdəqul, Vəsməqul, Vəsmicon, Mərcon, Qulcon, Nənəcon, Xancon, Şoni, Zərəşon, Qulşon, Zərnişon, Həvonisə, Qulnisə, Şonisə, Hurnisə, Mirnisə, Xanımnisə, Xeyrənisə, Hanisə, Rəvonisə, Pokisə, Əğənisə, Şəfonisə, Əği, Xanıməğə, Vəsməğə, Kinonəğə, Xanım, Dodxanım, Mirxanım, Meyxanım, Qulxanım, Əğəxanım, Əxanım, Əğəboni, Fərəboni, Fəri, Bibixanım, Şahxanım, Bəqim, Qulbəqim, Şobəqim, Əğəbəqim, Ənobəqim, Səkinə, Qulkinə, Vəciyə, Simoyə, Simorə, Səmoyə, Humoyə, Minayə, Şərəboni, Fərəboni, Əğəboni, Qulnozə,Qulxərə, Nozə, Şahnozə, Xannozə, Vılnozə, Dılnozə, Şahzodə, (Mirzodə, Mətonət, Nozıkət, Sədoğət, Məlohət, Məlokət), Simozər, Mənzər, Qulzər, Həlimə, Şosənəm, Qulsənəm, Xanımnənə, Əğənnə, Vəsi, Kinəvəs, Nənəvəs, Ənovəs, Pəri, Xanpəri, Qulpəri, Şahpəri, Zəri, Zərinə, Mənzər, Simozər, Vıli. Çoknəy vindəyon, bə çı əmə nomon ərəbə hurəci ve yolə təsirış bıə, çı ımi kaşiyən zıneydəyon. Bə ısət bə əmə çiç bıə? Isət bə əmə ki iyən çiç poəjənəti kardə?

 

Diana Montgomeri

Последние записи

Facebook Comments